Python

Python Dasar: Input 🐍

Python

Python Dasar: Operator 🐍

Python

Python Dasar: Tuple 🐍

Python

Python Dasar: List 🐍

Python

Python Dasar: Tipe Data dan Variabel 🐍

Python

Python Dasar: Hello World 🐍